بایگانی برچسب: ویلیام فاکنر ، زنده به گور ، آمریکا

کابوس های آمریکایی آرام /رقص ادی باندرن روی پل

ویلیام فاکنرآمریکا از همان ظهری که کریستف کلمب لنگرش را انداخت که سر آخر به هند رسید، خیلی از تصورات درباره این سرزمین اشتباه بود. سر ریز جمعیتی که از اروپا و بعد به اجبار از آفریقا و برای کار از شرق آسیا به سرزمین مادری سرخ‌پوست‌ها رفتند ، همه یک دست نبودند. از اروپا بخشی از زندانیان برای کار اجباری توسط اشراف زادگان به همراه ملوانان و جاشوها رفتند . وقتی از سرزمین موعود برای پادشاهان کاتولیک و پروتستان اروپایی طلا آمد، سودای طلا طبقه متوسط و فقیر اروپا را مجاب کرد روی عرشه ، اقیانوس را طی کنند تا به جویندگان طلا در غرب وحشی تبدیل شوند. اروپاییِ فقیر، آفریقاییِ برهنه را شلاق می‌زد برای بردگی ، آسیاییِ سخت‌کوش هم هی تونل می‌زد برای چسباندن شرق به غربِ قاره ی جدید یا جنوب به شمالِ نا هموار . همه ی رودهای شمالی قاره آمریکا را برای طلا الک کردند و توی غربال‌ها یک تکه کوچک امید در می‌آمد و بسیار سنگ‌های رسوبی ناامیدی . چطور شد که جنگ‌های شمال و جنوب پایان یافت و آبا جمهوری که پیش‌تر اعلام استقلال کرده بودند ، سرزمین وعده شده کتاب مقدس به پیروان پسر خدا را به دمکراسی یونانی گره زدند، بماند . ادامه‌ی خواندن